Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Verhalenpodium. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhalenpodium. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verhalenpodium op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Verhalenpodium wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Verhalenpodium behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Verhalenpodium niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verhalenpodium sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Verhalenpodium op internet.